JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Transport

Utnytter sjåførene og bryter lover, men kjører fortsatt for Posten

I 2022 avdekket Arbeidstilsynet at Kvåle Transport AS ikke betalte sine sjåfører overtid, slik de har lovfestet krav på.

I 2022 avdekket Arbeidstilsynet at Kvåle Transport AS ikke betalte sine sjåfører overtid, slik de har lovfestet krav på.

Alf Ragnar Olsen

Kvåle transport fikk fem pålegg fra Arbeidstilsynet i 2022, og lovet bot og bedring. Et nytt tilsyn i vår avdekker en rekke mangler.

2024061908563120240620141215

alf@lomedia.no

Nylig fikk transportfirmaet fra Voss seks nye pålegg etter et nytt tilsyn i vår.

Arbeidstilsynet påpeker blant annet manglende oversikt over arbeidstid til de ansatte, og krever dokumentasjon på overtid, lønn, timelister, arbeidsplaner og arbeidsavtale.

Man viser til at firmaets praksis bryter lover og forskrifter på disse feltene. 

Se Arbeidstilsynets pålegg i sin helhet i en egen faktaboks nederst i saken.

Saken på 1-2-3

•Arbeidstilsynet har funnet flere brudd på arbeidslovene hos transportfirmaet Kvåle Transport AS.

• Firmaet fikk pålegg om å rette opp disse bruddene innen 15. juli 2024.

• Påleggene inkluderer dokumentasjon på arbeidstid, overtid, lønn og arbeidsavtaler.

• Dette er andre gangen Arbeidstilsynet har avdekket lignende brudd hos Kvåle Transport.

• Posten Bring AS er involvert, og saken kan få konsekvenser for deres samarbeid med Kvåle Transport.

• Daglig leder i Kvåle Transport har blitt forelagt påstandene i saken, og varer følgende: «Virksomheten er i god dialog og samarbeider med Arbeidstilsynet, og som daglig leder har jeg fokus på lønns- og arbeidsvilkår», skriver han i en epost. 

Oppsummeringen er laget av KI og kvalitetssikret av Fagbladet

Firmaet har en siste svarfrist til 15. juli. Etter den tid vil Arbeidstilsynet konkludere og beslutte hvilke sanksjoner og eventuelle videre skritt som er aktuelle i saken.

Dette er ikke første gang Arbeidstilsynet har funnet forhold som ikke er som de skal være i firmaet.

I september 2022 gjennomførte Arbeidstilsynet et digitalt tilsyn hos Voss-firmaet Kvåle Transport AS.

Her avdekket de mangelfulle rutiner og en praksis for arbeidstid, lønn og overtid i strid med gjeldende lover og forskrifter på mange punkter.

Lukket tilsyn i 2022

Det digitale tilsynet endte med fem pålegg. Blant annet avdekket Arbeidstilsynet at de ansatte ikke fikk overtidsgodtgjørelse i tråd med minimumskravene angitt i arbeidsmiljøloven (AML). Det ble også gitt pålegg for andre brudd på lover og forskrifter.

Men nær to år senere kjører firmaet fortsatt flere faste ruter for Posten Bring AS.

Hvordan kan Voss-firmaet fortsette å kjøre oppdrag for det statseide Posten-konsernet etter så omfattende brudd på forskrifter og lover?

Jo, da daglig leder og eier Tor Erik Kvåle i 2022 lovet bot og bedring, festet Arbeidstilsynets saksbehandlere lit til dette. Arbeidstilsynet lukket og avsluttet tilsynssaken.

Men løftene Kvåle Transports eier ga Arbeidstilsynet viste seg lite verdt. Selskapet fortsatte som før. Med transportoppdrag for Posten Bring AS og andre.

Varsler satte lys på saken

Etter at Arbeidstilsynet lukker saken i 2022, fortsetter bilene hos Kvåle Transport å rulle.

Samtidig har en yrkessjåfør i Posten Bring lagt merke til at sjåførene i Kvåle Transport kjører mye og ofte, og ansatte ser ut til å ha lite fritid.

Den bekymrede Posten-ansatte snakker med en sjåførkollega som kjører for Kvåle Transport, som forteller om veldig mye jobbing. Varsleren tenker dette ikke høres lovlig ut, og får dokumentasjon som viser at det Kvåle-sjåføren har fortalt stemmer – i form av en lønnsslipp.

Lønnsslippen får Posten-sjåføren til å reagere. Han varsler om saken og sine bekymringer i et medlemsmøte i Bergen, i regi av Fagforbundet Post Vestlandet.

Slik blir regional fagforeningsleder Jarle Eide oppmerksom på saken. Eide konkluderte raskt med at dette var noe man måtte gripe fatt i.

– Det er nettopp slike tilstander vi ønsker å bekjempe. Uakseptabel utnytting av ansatte, som undergraver arbeidsplassene hos de seriøse. For de som betaler sine ansatte korrekt lønn og overtid kan ikke konkurrere med de som underbetaler og driver sosial dumping – det sier seg selv, sier Eide.

En ny lønnsslipp forsterket bekymringen.

– De to lønnsslippene fra september 2022 og mars 2023 dokumenterer at Kvåle Transport ikke hadde alt i orden etter at Arbeidstilsynet lukket påleggene i 2022, sier Eide.

En yrkessjåfør som jobbet for Kvåle Transport en tid før 2022-tilsynet bekrefter at firmaet ikke betalte overtid da han jobbet der heller.

– Lønna var flat da også. Null overtid. Det er dessverre ikke uvanlig i bransjen, sier yrkessjåføren, som ønsker å være anonym.

Anmodet om nytt tilsyn

Kvåle Transport viste til at Arbeidstilsynet lukket 2022-saken da Posthornet tok kontakt i fjor:

«Useriøst kan det vel ikke være når Arbeidstilsynet godtar dette», skrev Tor Erik Kvåle i en epost da Posthornet først omtalte saken høsten 2023.

Jarle Eide i Fagforbundet Post Vestlandet kunne ikke slå seg til ro med at dette ville gå hus forbi hos myndighetene, med de ferske lønnsslippene i hånd. Han kontaktet Arbeidstilsynet og Akrimsenteret, og anbefalte dem å foreta et nytt tilsyn hos Postens underleverandør på Voss.

Lønnsslippene ble lagt ved som dokumentasjon til kontrollmyndighetene.

Arbeidstilsynet tok tipset på alvor. I midten av april ble et nytt tilsyn gjennomført. Tilsynet dokumenterer at avvikene som resulterte i pålegg i 2022, fremdeles ikke er rettet opp – nær to år senere.

Det nye tilsynet har resultert i vedtak om pålegg i seks ulike punkter. Arbeidstilsynet pålegger Kvåle Transport å dokumentere overtid, sende arbeidsplaner, dokumentere rutiner og at sjåførene oppnår allmenngjort lønn.

I 2022 ble Kvåle informert om at firmaets praksis for avlønning av ansatte og manglende overtidsbetaling til ansatte var i strid med norsk lov.

Kvåle og Arbeidstilsynet

Vi kontaktet eier og daglig leder Tor Erik Kvåle i firmaet og ba ham kommentere det Arbeidstilsynet har avdekket i hans bedrift.

Vi spurte blant annet om hvorfor ingen endringer ble iverksatt etter påleggene i 2022, om han og firmaet er beredt til å etterbetale ansatte for manglende overtidsbetaling, og hva han tror Arbeidstilsynets reaksjon kan bli.

Kvåle svarer ikke på spørsmålene, men skriver følgende i en kort kommentar:

«Virksomheten er i god dialog og samarbeider med Arbeidstilsynet, og som daglig leder har jeg fokus på lønns- og arbeidsvilkår», skriver Kvåle i en epost. 

Vi har også bedt Arbeidstilsynet kommentere hvor alvorlig de ser på saken.

Seksjonsleder Jørn Fougner i Arbeidstilsynet viser til at Kvåle Transport-saken ikke er avsluttet, og at firmaet har svarfrist til 15. juli på avvikene det er varslet pålegg om etter tilsynet nylig. Han sier dette om saken her og nå:

«Vi kan ikke konkludere i denne saken ennå. Vi venter på svar på påleggene som er gitt, og vil etter det gjøre en vurdering», skriver Fougner i en epost.

Takker varsleren

Jarle Eide i Fagforbundet Post Vestlandet er tydelig på at saken er svært viktig prinsipielt sett, og at den bør få konsekvenser.

– Jeg er glad for at Arbeidstilsynet gikk inn i denne saken på ny, sammen med andre kontrollinstanser, og for at de nå har gjort vedtak i saken. Jeg vil også rette en stor takk til vårt medlem som varslet om saken. Uten hans innsats ville dette bare fortsatt, sier Eide.

– De ansatte i Kvåle Transport er ikke våre medlemmer, men saken berører likevel våre medlemmer direkte. For useriøse aktører som opptrer slik Kvåle Transport gjør, kjemper om de samme transportoppdragene som Postens og Brings sjåfører. Men det skjer ikke på like vilkår. Slike tilstander ønsker verken Fagforbundet Post og finans eller myndighetene. Det er derfor vi har regulerte forhold i det norske arbeidslivet, der alle skal følge lover, regler og forskrifter, tilføyer han.

– Posten har i media uttalt at de tar avstand fra de useriøse aktørene i transportbransjen. Man har et ansvar som transportkjøper for å sjekke at leverandørene drifter lovlig, så jeg er skuffet over at Posten ikke har tatt grep tidligere overfor denne bedriften. Men jeg forventer at denne saken fører til at Posten Bring vil avslutte sitt samarbeid med Kvåle Transport, sier Eide.

Både daglig leder i Kvåle Transport, Tor Erik Kvåle, og pressesjef i Posten, Kenneth Pettersen, har fått anledning til å svare på Jarle Eides syn på saken.

Ingen av dem ønsker å si noe.

Postens plikt og ansvar

I en påkostet og gjennomarbeidet brosjyre informerer Posten-konsernet om sine rutiner, standarder, krav og etiske retningslinjer for å sikre drift i henhold til lover og regler i det norske arbeidslivet.

Her fremgår det blant annet at man stiller krav til sine leverandører:

«Vi krever at våre leverandører og samarbeidspartnere følger vår etiske standard...» I et eget avsnitt legges det stor vekt på at loven skal følges: «Konsernet tolererer ingen former for straffbare handlinger begått i tilknytning til arbeid for konsernet».

Klar tale i den glansede brosjyren, altså. Men firmaet har fortsatt oppdrag for Posten. Postens pressesjef Kenneth Pettersen sier at de er blitt kjent med innholdet i rapporten til Arbeidstilsynet 2024-tilsynet.

– Det er etablert pålegg om å rette opp forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Ut fra hva våre fagfolk kan se, beskriver påleggene generelt rutinesvikt samt ufullstendige arbeidsavtaler og timelister. Så langt vi har kunnskap og kjennskap til, så dokumenterer ikke påleggene konkrete brudd på manglende lønns- og overtidsbetaling, eller for mange timer arbeidet per dag/uke/måned/år.

– Arbeidstilsynet har som praksis å politianmelde transportører dersom det fremkommer alvorlige brudd på lønns- og arbeidstakerrettigheter. Vi er ikke kjent med at det er tilfelle i dette tilsynet av Kvåle Transport.

– Vi vil følge opp saken når Arbeidstilsynet kommer med sin sluttrapport, og trekker ingen konklusjoner før den tid. Vi har full tillit til Arbeidstilsynets kompetanse og evne til en grundig gjennomført tilsynssak, og dersom det fremkommer konkrete brudd på manglende time/overtidsbetaling og/eller andre konkrete brudd på AML eller andre lover og forskrifter i sluttrapporten, så blir det tatt standpunkt til saken på det daværende tidspunkt, svarer Pettersen.

Kvåle Transport AS har vært fast underleverandør til Posten Bring AS siden 2012.

Posten som transportkjøper har et lovpålagt ansvar for å sjekke at underleverandørene drifter i henhold til lover og forskrifter – gjennom den såkalte påse-plikten og FATS.

Posten kan ifølge dette – i likhet med andre transportkjøpere – bli tillagt ansvar for medvirkning, om saken er omfattende eller alvorlig.

Her heter det blant annet:

• Det finnes en rekke lovpålagte krav som bestillere av transporttjenester må kjenne og forholde se til. Hvis dette ikke ivaretas, kan transportkjøperen bli erklært medskyldig i eventuelle lovbrudd og stå strafferettslig ansvarlig hvis det avdekkes forhold som er i strid med bestemmelsene.

• Hovedleverandør (i dette tilfellet Posten Bring) har både informasjons- og påseplikt knyttet til at lønns- og arbeidsvilkår hos virksomhetens underleverandør (i dette tilfellet Kvåle Transport) er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrifter.

• Brudd på disse bestemmelsene kan ansees som medvirkning til sosial dumping.

• Transportkjøper skal sikre at alle avtaler er i samsvar med kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Dette krever aktiv medvirkning.

• Transportkjøper skal medvirke til at forskrift om arbeidstid for sjåfører følges (FATS §3). Dette må ansees som strengere enn ren påseplikt – her skal det aktivt medvirkes til at transportøren følger gjeldende regler.

• Det overordnede ansvaret når det gjelder transportkjøpers medvirkning fremgår av Straffelovens §15: «Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt».

Arbeidstilsynets tilsyn i 2024

I oppsummeringen skriver Arbeidstilsynet til bedriften:

I brev med varsel om pålegg av 8. mai 2024 fikk Kvåle Transport AS frist til 14. mai for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

Vedtakene i saken er som følger:

Pålegg 1:

Arbeidstid sjåfører - utarbeidelse av arbeidsplan

Dette sier regelverket: Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider av døgnet, skal arbeidsgiver utarbeide en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstakeren skal arbeide. Arbeidsgiver skal utarbeide arbeidsplanen i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dersom ikke annet fremgår av tariffavtale skal arbeidsgiver drøfte arbeidsplanen med de tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen. Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne.

Dette fant man: Vi har ikke mottatt arbeidsplan for ansatte som arbeider til ulike tider på døgnet.

Konklusjon: Dette er brudd på forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport §7.

Arbeidstilsynets vedtak: Innen 15. juli 2024 må Kvåle Transport sende inn følgende:

Kopi av arbeidsplan for mai og juni 2024, for sjåfører som arbeider dag og natt.

Beskrivelse av hvordan arbeidsplanen er drøftet med tillitsvalgte og til hvilket tidspunkt.

Beskrivlse av hvordan arbeidsplanen er gjort tilgjengelig for arbeidstakerne.

Pålegg 2:

Arbeidstid sjåfører - overholdelse av forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport

Dette sier regelverket: Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstidsordninger er slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.

Dette fant man: Arbeidsgiver har ikke hatt den fulle oversikt over all arbeidstid i virksomheten. Daglig leder må ha et system som fanger opp at all arbeidstid er i henhold til FATS og en internkontroll som fanger opp avvik.

Registreringen skal vise følgende: Arbeidstakers navn, dato, start- og sluttidspunkt på arbeidsdagen, pauser (start- og sluttidspunkt), eventuell tilgjengelighetstid (start- og sluttidspunkt, samt innhold), sum arbeidstid, overtid og nattarbeid.

Konklusjon: Dette er brudd på forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport §5, §8, §10, §11, §12, §13, §14 og §15

Arbeidstilsynets vedtak: Innen 15. juli 2024 må Kvåle Transport sende inn kopi av rutine som sikrer etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene i forskrift om arbeidstid for sjåfører (FATS) og andre innenfor vegtransport.

Rutinen må beskrive konkret hvem som skal kontrollere hva, når tid samt hvem og hva skal gjøres når det avdekkes avvik/brudd.

Pålegg 3:

Arbeidstid sjåfører - registrering av arbeidstid

Dette står i regelverket: Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstiden til arbeidstakerne blir registrert.

Dette fant man: Vi har mottatt timelister for alle ansatte for september, oktober og november 2023, som viser registrering av arbeidstid - men listene har følgende mangler:

- Pauser start- og sluttidspunkt

- Eventuell tilgjengelighetstid; start- og sluttidspunkt, samt innhold

- Overtid

- Nattarbeid

Konklusjon: Dette er brudd på forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innen vegtransport (FATS) §6.

Arbeidstilsynets vedtak: Innen 15. juli 2024 må Kvåle Transport oversende kopi av timelister til alle ansatte for tre av de siste månedene. Registreringen skal vise arbeidstid i henhold til forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport (FATS) og vise følgende: navn, dato, start og sluttidspunkt på arbeidsdagen, pauser - start og sluttidspunkt, eventuell tilgjengelighetstid - start og sluttidspunkt samt innhold, sum arbeidstid, overtid, nattarbeid.

Pålegg 4:

Allmenngjøring norsk godstransport – lønn

Dette står i regelverket: Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne avlønnes i henhold til de lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei.

Dette fant man: Lønnsslipper for september, oktober og november 2023 viser at det i noen tilfeller praktiseres daglønn. Summene som er oppgitt ligger på mellom 1.500 kroner og 1.800 kroner. I noen av lønnsslippene ser vi at det gis timelønn.

Arbeidsgiver må ha et system som fanger opp hvorvidt at de ansatte som kjører kjøretøy over 3,5 tonn oppnår allmengjort lønn når en benytter seg av daglønn.

Konklusjon: Dette utgjør brudd på allmenngjøring av tariffavtaler m.v. §6 fjerde ledd og forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei §3.

Arbeidstilsynets vedtak: Innen 15. juli 2024 må Kvåle Transport AS oversende kopi av oversikt som viser at de ansatte oppnår allmenngjort lønn når de går på daglønn, for tre av de siste månedene.

Pålegg 5:

Arbeidstid sjåfører - godtgjørelse for overtid

Dette står i regelverket: Arbeidstid som går utover grensen for alminnelig arbeidstid er definert som overtid. For overtidsarbeid ut over alminnelig arbeidstid skal arbeidsgiver betale et tillegg til lønnen har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skal være minst 40 prosent.

Dette fant man: Arbeidstilsynet ser i mottatte arbeidsavtaler at overtidstillegget er et fast avtalt tillegg. Loven gir anledning til en slik avtale så lenge arbeidsgiver har total oversikt over all overtidsbruk (det vil si per dag, per uke, per måned og per år) og at en til enhver tid oppnår et tillegg på minst 40 prosent jfr. FATS §11.

Overtid er når en arbeider mer enn den alminnelige arbeidstid. Alminnelig arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager jfr. FATS §8

Konklusjon: Dette er brudd på forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport §11 første ledd og åttende ledd.

Arbeidstilsynets vedtak: Innen 15. juli 2024 må Kvåle Transport oversende:

- Skriftlig bekreftelse på avtalt overtidstillegg

- Dokumentasjon som viser at overtidstillegg er utbetalt i perioden april, mai, og juni 2024, for alle ansatte.

- Oversikt over all overtidsbruk i perioden januar til og med juni 2024 for alle ansatte.

Pålegg 6:

Arbeidsavtale innhold

Dette sier regelverket: Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsavtalen inneholder opplysninger om forhold av vesentlig betydning for arbeidsforholdet. Minimumskrav til innhold i den skriftlige arbeidsavtalen fremgår av arbeidsmiljøloven §14-6.

Dette fant man: Arbeidsavtalene for sjåfører underlagt FATS viser en daglig arbeidstid på 10 timer. Virksomheten har ikke inngått avtale om gjennomsnittsberegning, og må derfor forholde seg til alminnelig arbeidstid.

Alminnelig arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager jfr FATS §8.

Arbeidsavtalene viser også at rubrikken for arbeidstidens plassering er markert med andre klokkeslett enn det som faktisk blir benyttet. Arbeidsavtalene må vise reell plassering for arbeidstid. Arbeides det nattestid inntreffer det egne regler med tanke på samlet daglig arbeidstid, jfr FATS §12.

Overtid: Arbeidstilsynet ser av arbeidsavtalene at overtidstillegget er et fast avtalt tillegg. Loven gir anledning til slik avtale, så lenge arbeidsgiver har total oversikt over all overtidsbruk – til enhver tid (per dag, per uke, per måned og per år), for å sikre at ansatte til enhver tid oppnår et overtidstillegg på minst 40 prosent jfr FATS §11.

Konklusjon: Avvikene utgjør brudd på Arbeidsmiljølovens §14-5 første ledd og 14-6.

Arbeidstilsynets vedtak: Innen 15. juli 2024 må Kvåle Transport oversende kopi av utkast til arbeidsavtaler som er i samsvar med arbeidsmiljøloven §14-6.

Arbeidstilsynets tilsyn i 2022:

I september 2022 ble det gjennomført digitalt tilsyn hos Kvåle Transport AS.

Tilsynet endte med at Arbeidstilsynet konkluderte med at firmaet på en rekke punkter brøt lover og regler i arbeidslivet. Det ble gitt fem pålegg til bedriften. Merk at fire punkter er identiske med pålegg gitt i 2024:

Pålegg 1:

Arbeidsavtale – innhold

Dette sier regelverket: Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsavtalen inneholder opplysninger om forhold av vesentlig betydning for arbeidsforholdet. Minimumskrav til innhold i den skriftlige arbeidsavtalen fremgår av AML §14-6

Dette fant man: Arbeidsavtalene har følgende mangler:

Arbeidstidens plassering, ingen angivelse av tidsrom (fra-til)

Daglig arbeidstid (gjelder noen)

Ukentlig arbeidstid (gjelder noen)

Fast eller midlertidig stilling (gjelder noen)

Ansettelsesdato (gjelder noen)

Overtid

Ferie - hvilken prosentsats firmaet benytter, samt antall virkedager ferie

Konklusjon: Dette er brudd på Arbeidsmiljølovens §14-5 første ledd og §14-6

Pålegg 2:

Allmenngjøring norsk godstransport - lønn

Dette sier regelverket: Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne minst for utbetalt den lønn som følger av forskrift om allmnngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei.

Dette fant man: Det fremkommer i lønnsslippene for mai 2022 at flere sjåfører får daglønn. Virksomheten kunne ikke dokumentere/synliggjøre at sjåførene som kjører på daglønn og som kjører biler over 3,5 tonn minimum får allmenngjort lønn.

Konklusjon: Dette er brudd på lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. §6 fjerde ledd og forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei §3.

Pålegg 3:

Arbeidstid sjåfører - registrering av arbeidstid

Dette står i regelverket: Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstiden til arbeidstakerne blir registrert.

Dette fant man: Mottatte timelister for sjåfører for mai 2022 er mangelfulle. Bare en av sju mottatte timelister viser når arbeidsdag starter og arbeidsdag slutter, samt sum arbeidstid per dag. Seks timelister viser kun døgn, markering av hvilke dager som er arbeidet og totale timer per dag.

Konklusjon: Dette er brudd på forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport §6

Pålegg 4:

Arbeidstid sjåfører - godtgjørelse for overtid

Dette står i regelverket: Arbeidstid som går ut over grensen for alminnelig arbeidstid, er definert som overtid. For overtidsarbeid utover alminnelig arbeidstid skal arbeidsgiver betale et tillegg på minst 40 prosent.

Dette fant man: Mottatte timelister for mai 2022 for sjåførene viser at det er arbeidet utover alminnelig arbeidstid. Mottatte lønnsslipper for mai 2022 viser ingen utbetaling av overtidstillegg.

Konklusjon: Dette er brudd på forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport §11 første ledd og åttende ledd.

Pålegg 5:

Verneombud - valg

Dette står i regelverket: Ved hver virksomhet som går inn under arbeidsmiljøloven skal det velges verneombud. I virksomheter med mindre enn 10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning. Verneombud skal velges blant ansatte som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold.

Dette fant man: Vi fikk opplyst i tilsynet at det ikke er valgt verneombud.

Konklusjon: Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §6-1 første ledd og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §3-2.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy